Резервни делови за Локомотиви и Железнички сигнални уреди


spare-parts-for-locomotives-and-railway-1a.jpg

Производите се изработени од композитни материјали, врз основа на термореактивни смоли, зајакнати со синтетички влакна и разни минерални полнители од органско и неорганско потекло.

Техники кои се применети при нивната изработка се: импрегнација, компресионо пресување и намотување на филаменти.

Производите ги задоволуваат барањата според пропишаниот стандард за задоволување на квалитетот.

 

1.ЗАШТИТНА ОПРЕМА

spare-parts-for-locomotives-and-railway-2.jpg      Високонапонска изолациона                    Заштитен шлем со визир                           Заштитен визир
         мотка за кратко спојување              Ниво на заштита 400V и 1000V
                     Тип КS 25КV

 

 

 


2. СИГНАЛНИ УРЕДИ, ЗНАЦИ И ПАТОКАЗИ

spare-parts-for-locomotives-and-railway-3.jpg
                                                                                             Лантерна со сенило

spare-parts-for-locomotives-and-railway-3a.jpg
                                               Андреев крст                                                         Сообраќаен знак за премин преку
                                                                                                                                                железничка пруга

spare-parts-for-locomotives-and-railway-4.jpg
       Полубраник за патен премин             Програмски приклучок 20 полен                        Приклучна кутија
               со различни должини                                                                                                          Тип F2 824.00 B
                                                                                                                                                                   Тип F2 824.00 C   

Изработуваме и:

  • Сигнали за ограничување на брзина
  • Ознаки за постојки
  • Сигнали за колски работници
  • Патокази
  • Знаци за пружна опомена

3. ПОДЛОЖНИ ПЛОЧКИ И СПОЈНИЦИ

spare-parts-for-locomotives-and-railway-5.jpg            Подложни плочки за праг                Изолациона спојница за шини                      T изолатор за шини
                 база EVA и EPDM                                      S-45, S-49, S-54                                        S – 45, S – 49, S – 54


4. РАЗВОДНИ КУТИИ И НОСАЧИ

spare-parts-for-locomotives-and-railway-6.jpg
               Разводни кутии за                                    Кутија за шинска глава                      Кутија за резервоар за маслен
         56, 32 и 8 - жилен кабел                                                                                                            трансформатор
 

spare-parts-for-locomotives-and-railway-7.jpg
    Потпорен стапен изолатор 35KV     Кутија со носач на оптички кабел                Специјални завртки и навртки
                                                                                                                                                   за далекуводи (топло цинкувани)
                                                                                                                                                            
 

Наредно - Резервни делови за локомотиви и железнички сигнални уреди 2/2 >>